CO₂ Prestatieladder

Henzen Wegenbouw B.V. is sinds 15 maart 2014 in het bezit van het CO₂-Bewust certificaat, niveau 3.

Sinds de oprichting in 1925 is Henzen Wegenbouw B.V. actief op het terrein van de grond- en wegenbouw in het algemeen en de aanleg en het onderhoud van rioleringen en verhardingen in het bijzonder. In deze sector ligt steeds meer de nadruk op het gebruik van duurzame werkmethoden en het uiteindelijke energieverbruik in de gebruiksfase. Door het energieverbruik kritisch te beoordelen werkt Henzen Wegenbouw B.V. aan het verkleinen van de CO₂-footprint (de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen per jaar).

Via de prestatieladder van SKAO is een CO₂-bewust certificaat (niveau 3) behaald waarmee aangetoond wordt in hoeverre het beleid is doorgevoerd in de organisatie. Er wordt hierbij gekeken naar vier onderdelen:

  • 3.a.1. Analyseren (Inzicht in onze CO₂-uitstoot)
  • 3.b.1. Besparen (CO₂-reductie en de ambitie waaraan we ons committeren)
  • 3.c.1. Communiceren (Transparantie: hoe communiceren we intern en extern)
  • 3.d.1. Deelnemen (Samenwerking op het gebied van CO₂-reductie)

 

3.A.1 Emissie inventaris

In onderstaand document kunt u de CO₂-emissie inventarisatie over het basis jaar 2013 inzien, per januari 2022 is ons nieuwe referentie jaar 2021;

 

3.B.1 Energiemanagement

Het energiemanagement (volgens NEN-EN 50001) is geheel geïntegreerd in het managementsysteem van Henzen Wegenbouw B.V. volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus. In onderstaande documenten is weergegeven op welke wijze het energiemanagement is geïntegreerd in het handboek voor CO₂-bewust handelen:

 

3.C.1 Voortgang reductie doelstellingen

Periodiek maakt Henzen Wegenbouw B.V. haar CO₂-footprint en de voortgang met betrekking tot de CO₂-reductiedoelstellingen inzichtelijk.
De interne en externe communicatie over het energiebeleid en voortgang van CO₂-reductiedoelstellingen van 2014 is vastgelegd in de onderstaande documenten:

 

3.D.1 Deelname aan initiatieven

Henzen Wegenbouw BV neemt deel aan bijeenkomsten van Nederland CO₂-Neutraal. Daar wordt bekeken aan welke sector- of keteninitiatieven wij actief kunnen deelnemen.

Voor meer informatie:  www.co2-prestatieladder.nl